Medical radioisotope scanning proceedings

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: International Atomic Energy Agency., Symposium on Medical Radioisotope Scanning (1964 : Athens, Greece)
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
French
Được phát hành: Vienna International Atomic Energy Agency 1964.
Loạt:[International Atomic Energy Agency] Proceedings series
Những chủ đề: