American changing role in the 70's proceedings

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Tamkang American Studies Conference Tai-pei (City), Taiwan)
Tác giả khác: Chen, Phillip M. 1935-
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Chinese
Được phát hành: Taiwan Tamkang College of Arts and Sciences [c1973].
Những chủ đề: