Six months in the gold mines

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Buffum, Edward Gould 1820-1867
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Ann Arbor [Mich.] University Microfilms [c1966]
Loạt:March of America facsimile series no. 86
Những chủ đề: