Lexicostatistics in genetic linguistics.

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Conference on Genetic Lexicostatistics, 1st, Yale University, 1971., Yale University, April 3-4, 1971.
Tác giả khác: Dyen, Isidro 1913-
Resource Type: Bản đồ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: The Hague Mouton 1973.
Loạt:Janua linguarum, Series maior, 69
Những chủ đề: