America's world role for the next twenty-five years proceedings, the Second Tamkang American Studies Conference.

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Tan-chiang wen li hsueh yuan., Tamkang American Studies Conference (2nd: 1976 : Tai-pei, Taiwan)
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Taipei Tamkang College c1977.
Những chủ đề: