Past meets present essays about historic interpretation and public audiences

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: New York Council for the Humanities.
Tác giả khác: Blatti, Jo.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. Smithsonian Institution Press c1987.
Những chủ đề: