The Pentagon papers as published by the New York Times. Based on investigative reporting by Neil Sheehan

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: New York Times.
Tác giả khác: Sheehan, Neil
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Bantam Books [c1971]
Những chủ đề: