Urban economics and policy analysis

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bish, Robert L.
Tác giả khác: Nourse, Hugh O.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York McGraw-Hill 1975.
Phiên bản:International student ed.
Những chủ đề: