The Far East a history of the Western impact and the Eastern response (1830-1975)

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Clyde, Paul Hibbert 1896-
Tác giả khác: Beers, Burton F.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall c1975.
Phiên bản:6th ed.
Những chủ đề: