General issues of industrial policy

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: United Nations. Industrial Development Organization.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York United Nations Publication c1969.
Những chủ đề: