An arms race in post-cold war Southeast Asian prospects for control

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Acharya, Amitav.
Tác giả của công ty: Regional Strategic Studies Programme (Institute of Southeast Asian Studies)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Singapore Regional Strategic Studies Programme, Institute of Southeast Asian Studies c1994.
Loạt:Pacific strategic papers, 0218-1924
Những chủ đề: