Information please almanac atlas and yearbook

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Dailey, Vera, assoc. ed.
Tác giả khác: Johnson, Otto T.,exec. ed.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston Houghton Mifflin Company. c1986.
Phiên bản:39Th ed.
Những chủ đề: