University of Virginia, the Lawn Thomas Jefferson

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Brawne, Michael
Tác giả khác: Jefferson, Thomas
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Phaidon 1994.
Loạt:(Arhitecture in detail).
Những chủ đề: