Managerial accounting concepts for planning, control, decision making

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Garrison, Ray H.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Plano, Tex. Business Pub. 1982.
Phiên bản:3rd ed.
Những chủ đề: