Private money & public currencies the 16th century challenge

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Boyer-Xambeu, Marie-Therese.
Tác giả khác: Deleplace, Ghislain., Gillard, Lucien.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Armonk, N.Y. M.E. Sharpe c1994.
Những chủ đề: