Event planning the ultimate guide to successful meetings, corporate events, fund-raising galas, conferences, conventions, incentives and other special events

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Allen, Judy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Toronto Wiley c2000
Những chủ đề: