Fundamentals of management essential concepts and applications

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Robbins, Stephen P.
Tác giả khác: De Cenzo, David A.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice-Hall c2004.
Phiên bản:4th ed.
Những chủ đề: