"Kun dangan..."

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Janer, Patricio Martinez
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Bikol
Được phát hành: s.l. s.n. 1952
Loạt:Bikol Collection
Những chủ đề: