"Retirado".

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Penones, H. Francisco Jr. V.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Bikol
Được phát hành: s.l. s.n. 1996
Loạt:Bikol Collection
Những chủ đề: