"El Seminario Concilar de Nueva Caceres a historical survey.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Realubit, Maria Lilia F.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Bikol
Được phát hành: s.l. s.n. 1998
Loạt:Bikol Collection
Những chủ đề: