Bikol literary history.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Realubit, Maria Lilia F.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Bikol
Được phát hành: Naga City Bikol Heritage Society, Inc. 2000
Loạt:Bikol Collection
Những chủ đề: