A guidebook to the museums of Southern Luzon.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Realubit, Maria Lilia F.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Bikol
Được phát hành: Manila National Museum for Culture and Arts 1998
Loạt:Bikol Collection.
Những chủ đề: