Haliya anthology of Bikol poets & poems.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Realubit, Maria Lilia F.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Bikol
Được phát hành: Manila National Committee on Literary Arts, NCCA 1997
Loạt:Bikol Collection
Những chủ đề: