The liberation of Naga from the Japanese occupation forces April 13, 1945-1995 [Golden jubilee celebration of Tangkong Vaca Guerilla Unit and other units of Camarines Sur].

Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Bikol
Được phát hành: s.l. s.n. 1995
Loạt:Bikol Collection
Những chủ đề: