Brown bear, brown bear, what do you seen

Children see a variety of animals, each one a different color, and a teacher looking at them.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Martin, Bill 1916-
Tác giả khác: Carle, Eric.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
English
Được phát hành: New York Henry Holt and Company 1992.
Những chủ đề: