Dance, modernity, and culture explorations in the sociology of dance

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Thomas, Helen 1947-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Routledge c1995.
Những chủ đề: