The authorized Bolshoi ballet book of The Golden Age

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Grigorovich, Yuri
Tác giả khác: Davlekamova, Sania., Coey, Tim., Shostakovich, Dmitrii Dmitrievich 1906-1975., Pchalkin, Vladimir.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Soviet Union T.F.H. Productions c1989.
Những chủ đề: