Rehabilitation techniques for sports medicine and athletic training

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Prentice, William E.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston McGraw-Hill c2004.
Phiên bản:4th ed.
Những chủ đề: