The struggle for black equality, 1954-1992

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sitkoff, Harvard
Tác giả khác: Foner, Eric.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Hill and Wang c1993.
Phiên bản:Rev. ed.
Những chủ đề: