How to run seminars and workshops presentation skills for consultants, trainers, and teachers

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jolles, Robert L.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Wiley c2001.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề: