The science and engineering of materials

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Askeland, Donald R.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Australia Thomson c2006.
Phiên bản:5th ed.
Những chủ đề: