Constitution and properties of ceramic materials

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Pampuch, Roman.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Polish
Được phát hành: Amsterdam Elsevier 1991.
Những chủ đề: