Automotive stamping technology.

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Society of Automotive Engineers, SAE International Congress & Exposition
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Warrendale, Pa. Society of Automotive Engineers 1995.
Những chủ đề: