Knowledge commitment action against corruption in Asia and the Pacific.

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Regional Anti-Corruption Conference of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific ( Beijing, China), Asian Development Bank.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Mandaluyong City] Asian Development Bank 2006.
Những chủ đề: