Input-output and regional economics

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Richardson, Harry Ward
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Weidenfeld and Nicolson [c1972]
Những chủ đề: