Regional development policy and planning in Spain

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Richardson, Harry Ward
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Farnborough, Hants. Saxon House c1975.
Những chủ đề: