The new urban economics, and alternatives.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Richardson, Harry Ward
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Pion 1977.
Loạt:Research in planning and design
Những chủ đề: