Trích dẫn APA

Mayer, T. 1., & Bronfenbrenner, M. 1. (1978). The structure of monetarism. New York: Norton.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mayer, Thomas 1927-, và Martin 1914- Bronfenbrenner. The Structure of Monetarism. New York: Norton, 1978.

Trích dẫn MLA

Mayer, Thomas 1927-, và Martin 1914- Bronfenbrenner. The Structure of Monetarism. New York: Norton, 1978.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.