The collection, analysis, and use of monitoring and evaluation data

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Casley, D. J.
Nhiều tác giả của công ty: Food and Agriculture Organization of the United Nations., International Bank for Reconstruction and Development., International Fund for Agricultural Development.
Tác giả khác: Kumar, Krishna.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Baltimore Published for the World Bank, the John Hopkins University Press c1988.
Những chủ đề: