Vegetable crops [proceedings of the Congress held on Feb. 12-17, 1973 in U.P., at Los Banos

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: National Agriculture System Research Congress (1st : 1973 : Los Banos, Laguna)., Philippine Council for Agricultural Research.
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Los Banos, Laguna Philippine Council for Agricultural Research 1973.
Loạt:490 1# Research papers /PCAR workshop session no.4
Những chủ đề: