Money, banking, and the economy

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Mayer, Thomas 1927-
Drugi avtorji: Aliber, Robert Z., Duesenberry, James Stemble 1918-
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: New York Norton c1981.
Teme: