Prinsipe Bantugan

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Reyes, Lucia M.
Tác giả khác: Cortez, Lilia R.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Filipino
Được phát hành: Pasig, Metro Manila Integrated Pub. House 1990.