Introduction to the humanities

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sanchez, Custodiosa A.
Tác giả khác: Abad, Paz F., Jao, Loreto V.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manila Rex Bookstore c1989.
Những chủ đề: