Learning in adulthood a comprehensive guide

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Merriam, Sharan B.
Tác giả khác: Caffarella, Rosemary S. (Rosemary Shelly) 1946-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: San Francisco Jossey-Bass c1999.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề: