Global issues and adult education perspectives from Latin America, Southern Africa, and the United States

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Merriam, Sharan B., Courtenay, Bradley C., Cervero, Ronald M.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: San Francisco, Calif. Jossey-Bass c2006.
Những chủ đề: