Military service regulations

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines (Commonwealth) Army.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manila Bureau of Print. 1936.
Những chủ đề: