Actas. 1- legislatura, tomo 1-

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Philippine Islands, Philippine Islands. Legislature., Philippine Assembly.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
English
Được phát hành: Manila Bureau of Print. 1911-