Philippine Army Official register

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines (Commonwealth) Army.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manila Bureau of Print. 1941.
Những chủ đề: