Kodigo munisipal naglalaman ng lahat ng batas na nauukol sa mga munisipio sa Kapuluang Pilipinas alinsunod sa pangkat 2164 hanggang 2323 ng batas blg. 2711 na kilala sa Kodigo Administratibo, kalakip na rito ang lahat nang mga huling susog na batas blg. 2819, 3087, 3115, 3144, 3167 at 3206, at mga paliwanag na kinakailangan sa bawa't pangkat na hinango sa mga pasiya at pagkukuro ng lalong karapatdapat na mga alagad ng batas at sa sariling pagkukuro at palagy ng tumagalog

Bibliografiske detaljer
Institution som forfatter: Philippine Islands.
Format: Bog
Sprog:Filipino
Udgivet: [Manila Imprenta Esfuerzo Obrero [pref. 1925]
Udgivelse:Unang pagkalimbag.