Almanaque de nuestra Sra. del Rosario National Catholic Almanac of the Philippines.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Dominicans. Friars Preachers.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Manila U.S.T. Press 1946.
Những chủ đề: